اعضی دائم شورای امنیت ملی

چین

فرانسه

شوروی سابق<روسیه فعلی>

انگلستان

ایالات متحده آمریکا

برای تصویب قطع نامه اگر یکی از 5 عضو دائم  شورای  رای منفی بدهند قطعنامه به تصویب نمیرسد

/ 1 نظر / 30 بازدید